Bel
Schrijf naar
Boek
Help
Praktijk

Juridische informatie

Definities

Klant: iedere professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en services: biedt klanten:

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: hierna “Informatie(s)” genoemd, die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden bewaard voor het beheer van uw account, klantrelatiebeheer en voor analyse- en rapportagedoeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonlijke gegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en implementatie ervan.

Eigenaar : Beecom Agency / natuurlijke verwijzing (eerste pagina) – 84 Imp. du Forestier, 33127 Saint-Jean-d’Illac
Publicatiebeheerder : Laplace Jean-Marc – contact@agence-communication.fr
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Beecom’ – contact@beecommunication.fr
Host : o2switch – 222 Bd Gustave Flaubert, 63000, Clermont-Ferrand
Functionaris voor gegevensbescherming : Clémence Boucaud P/O Beecom’

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om technische onderhoudsredenen kan echter worden besloten door , die dan zal proberen de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen. De website wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. streeft ernaar om informatie op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de site. Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

Het doel is om een dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn dienstverlening. Niettemin behoudt zij zich het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke periodes te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, verbetering van de infrastructuur, uitval van de infrastructuur of als de Diensten onnatuurlijk verkeer genereren.

en de host kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een storing in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houdt met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: .

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

treedt op als uitgever van de site. is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die zij publiceert.

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst te verwijderen en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval wordt eveneens de mogelijkheid voorbehouden om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, vooral in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 betreffende het vertrouwen in de Digitale Economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Vrijheid van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016 -679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: Gilamon Blanquefort Care Center. wordt vertegenwoordigd door Clémence Boucaud P/O Beecom’, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die zij verzamelt, verbindt zij zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is in het bijzonder aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een register bij te houden van behandelingen die consistent zijn met realiteit. Telkens wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt, worden alle redelijke maatregelen genomen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbinding en gebruik van de Site-gegevens, facturering, bestelgeschiedenis, enz.

 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)

 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op: e-mailadres

 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt deze daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van Gebruikersgegevens, recht om Gebruikersgegevens van persoonlijke aard te vergrendelen of te wissen (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, onjuist zijn van de datum, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is

 • recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)

 • recht op beperking van de verwerking van Gebruikersgegevens (artikel 18 AVG)

 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)

 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)

 • het recht om het lot van de gegevens van Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen wie hun gegevens mag communiceren (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra zij kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hen, verbindt zij zich ertoe hun gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als de Gebruiker wil weten hoe zijn Persoonsgegevens worden gebruikt, om rectificatie ervan vraagt of zich tegen de verwerking ervan verzet, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen op het volgende adres:

Beecom Agency – DPO, Clémence Boucaud P/O Beecom’
84 Imp. du Forestier, 33127 Saint-Jean-d’Illac.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

verbindt zich ertoe de over haar Klanten verzamelde informatie niet te verwerken, hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “ontoereikend” wordt erkend zonder eerst de klant hiervan op de hoogte te stellen. Het blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en er in het bijzonder voor te zorgen dat deze niet aan onbevoegde personen wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van , moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt het geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen uitsluitend worden verwerkt door dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de bovengenoemde doeleinden zijn de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang hebben tot gebruikersgegevens voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Wat de gebruikers van een Site betreft, verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die gedurende een periode van maximaal 24 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard: Naam, Voornaam, e-mailadres en
nummer telefoon

verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring helpt verbeteren en gecontextualiseerd advies biedt:
. computerapparatuur gebruikt voor navigatie en IP-adres om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden. . om de navigatie op de site te verbeteren: gebruiksgegevens

Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 24 maanden na het einde van de contractuele relatie.

8. Incidentmelding

Ongeacht de inspanningen is geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende actie kunnen ondernemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We streven ernaar onze klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met de veiligheid van hun account en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te garanderen, wordt gebruik gemaakt van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Neemt bij de verwerking van Persoonsgegevens alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. “Cookies” hyperlinks en internettags

De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van . Het is echter niet mogelijk om de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site deze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden genoemd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of onmogelijk maken.

9.1. ” KOEKJES “

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bijvoorbeeld computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Het is op geen enkele wijze waarschijnlijk dat cookies de terminal van de Gebruiker beschadigen.

kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk om de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of het aanbieden van diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van hun emittent. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van Cookies wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn navigatiesoftware niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker de opname van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn opgeslagen, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de Site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien van toepassing wijst het bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door , als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid om de Cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om de in deze sectie beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus te klikken die op de Site of in zijn mobiele applicatie verschijnen en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door door te gaan met surfen op de Website of de mobiele applicatie van Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te surfen op de website of de mobiele applicatie. Niettemin kan de Gebruiker op ieder moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies intrekken.

Artikel 9.2. INTERNETTAGS

kan af en toe gebruik maken van webbakens (ook bekend als “tags”, of actietags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via het web van een analysepartner dat zich mogelijk bevindt (en bewaar daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker) in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie maakt het mogelijk om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de gebruiker.’ Gebruiker.

De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en van internet.

10. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt exclusieve jurisdictie toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Bordeaux.